Zanimanje vatrogasac

Zanimanje vatrogasac odnosno vatrogasni tehničar stječe se nakon završene srednje škole u programu prekvalifikacije putem obrazovanja odraslih.

U Republici Hravstskoj program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar izvode:

  1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Učilište vatrogastva i civilne zaštite,10000 Zagreb, Ksaverska cesta www.duzs.hr
  2. Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, 21000 Split , Dioklecijanova 7, www.pouciliste-split.hr
  3. Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna škola - ustanova za obrazovanje odraslih, 10000 Zagreb, Selska cesta 90, www.hvz.hr
  • Poslovna jedinica Rijeka
  • Poslovna jedinica Split

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Člankom 21. st. 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 39/09. i 80/10) propisano je slijedeće:

“Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja),
  • da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove,
  • da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
  • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti”.

Što vatrogasci rade

Vatrogasci spašavaju ljude, životinje i štite imovinu ugrožene požarom, poplavom, potresima i u drugim katastrofama, a djeluju i u raznim tehničkim intervencijama, kao što su prometne nesreće, vadenje utopljenika, spašavanja ljudi i životinja s visina i dubina i dr. Da bi ta zaštita bila što djelotvornija, organiziraju se profesionalne vatrogasne postrojbe sa stručno osposobljenim vatrogascima, koje imaju organizirano stalno dežurstvo i spremni su pomoći u svakom trenutku.

Na znak dojave požara ili neke druge vrste intervencije koju su zaprimili operativni djelatnici na broju telefona „193“, vatrogasci žurno kreću na mjesto intervencije ne bi li što prije počeli sa gašenjem ili spašavanjem. Radne zadaće vatrogasaca vrlo su raznolike. Prilikom samo jedne akcije mogu imati više zadataka, kao što su gašenje požara, spašavanje ljudi i pružanje prve pomoći, prozračivanje prostorija zahvaćenih dimom, iznošenje stvari iz prostorija zahvaćenih požarom i niz drugih poslova koji se pokažu potrebnima. Budući da je riječ o zahtjevnim i složenim poslovima, u postrojbama je prijeko potrebna organiziranost i timski rad, radi čega se svakodnevno provodi teorijska i praktična nastava u učionici i na poligonu.

Radni uvjeti

Vatrogasci rade u vrlo raznolikim uvjetima. Pri gašenju požara i drugim akcijama izloženi su mnogim štetnim utjecajima. Najčešce su izloženi opasnosti od plamena, dima, otrovnih para, urušavanja objekata, pada predmeta i kemikalija. U akcijama su gotovo stalno izloženi raznim vremenskim utjecajima sunce, kiša, snijeg. Da bi se ti štetni utjecaji smanjili, primjenjuju se tehnička i osobna zaštitna sredstva (zaštićene ljestve, razna užad, zaštitna odjeća, zaštitne cipele, kacige i drugo), ovisno o specificnosti dogadaja.

Vatrogasci moraju raditi vrlo brzo i uskladeno s drugim pripadnicima postrojbe. To su i fizicki zahtjevni poslovi, jer treba rukovati vatrogasnom opremom i sredstvima, moraju se penjati i ulaziti na različita i nepristupačna mjesta. Katkada su to dugotrajni poslovi gdje se ne može prestati raditi dok se posao ne završi – dok se ne ugasi požar, dok se ne oslobodi zakrčeni prostor ili ne osiguraju ljudi i materijalna dobra kojima prijeti opasnost i dr.

Radno vrijeme vatrogasaca je 12 sati, a nakon toga slobodni su naizmjence 12 ili 24 sata. Rade danju, noću, vikendima i blagdanima. Vatrogasni poslovi jesu poslovi s posebnim radnim uvjetima, pa njih ne mogu obavljati osobe mlade od 18 godina i osobe koje zdravstveno ne zadovoljavaju uvjetima za profesionalnog vatrogasca, zbog štetnih utjecaja na zdravlje i život.